Ep.17 如何不讨厌上班|读《毫无意义的工作》后进行了不成功的自我抢救

聊了聊如何不厌班。

本期摘要

友友们秋天好!在这期"How to"系列的节目里,Frances和好小气试图在对谈中完成一个几乎不可能完成的任务——说服自己,如何不讨厌上班?

本期你会听到:

  • 不讨厌上班,我们对自己进行的抢救是可能的吗?
  • 为抢救提供一些理论支持:读大卫格雷伯《毫无意义的工作》
  • 我们都做过和见过哪些狗屁工作?
  • 电影电视剧里有哪些狗屁工作的例子?
  • 爹味指南时间:关于如何不讨厌工作的干货建议。

本期提及

毫无意义的工作

是,大臣

是,首相

不眠

老友记

副总统

幕后危机

办公室

intro & outro: My Little Airport 邊一個發明了返工

附上歌词:

邊一個發明了返工 我要給佢米田共 邊一個發明了返工 返到我愈嚟愈窮

為了薪金一萬元 令每天都沒了沒完 一萬元一萬元一萬元 靈魂賣給了大財團

邊一個發明了返工 以為自己好有用 邊一個發明了返工 阻礙我藝術發展重重

到了薪金兩萬元 我的青春就快用完 兩萬元兩萬元兩萬元 我有更多事沒法做完

我渴望有一個平原 沒有政府沒有治權 這平原這平原這平原 有好多個美女舞蹈團

邊一個發明了返工 唔係八婆就係八公 邊一個發明了返工 返工喺度玩接龍

到了薪金三萬元 我哋都應該唔會有三萬元 三萬元三萬元三萬元 三萬元啲人通常都有啲串

我渴望這一個平原 畢業之後啲同學見唔完 見面唔會講買股票 買車 結婚 生仔 買樓 買船

关于我们

播客 微博 小红书

好小气 微博 不丧podcast

Frances 小红书 B站 YouTube

邮箱 [email protected]